Zwrot podatku VAT dla podróżnych

Regulamin zwrotu podatku VAT dla kupujących spoza terytorium wspólnoty europejskiej (Tax Free)

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w ustawie o podatku akcyzowym, osobom nie posiadającym  miejsca stałego zamieszkania na terenie Unii Europejskiej przysługuje prawo zwrotu podatku VAT od zakupionych w naszym sklepie produktów i usług. Zwrot jest możliwy po spełnieniu określonych wymogów;

 • Kupujący zobowiązany jest udostępnić sprzedającemu podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Na tej podstawie wystawiony zostaje dokument: „Zwrot VAT dla podróżnych / „Tax Free for tourists” oraz paragon z kasy fiskalnej potwierdzający opodatkowany zakup. Daty na paragonie fiskalnym i dokumencie Tax Free muszą być jednakowe. Łączna wartość zakupionych towarów i usług wraz z kwotą podatku, musi wynosić nie mniej niż 200,00 PLN
 • Kupujący zobligowany jest zachować dokument wraz z paragonem oraz wywieźć towar poza terytorium UE w stanie nienaruszonym, w bagażu podręcznym, niepóźnej niż przed upływem trzech miesięcy następujących po miesiącu, w którym dokonano zakupu.
 • Następnie przy przekraczaniu granicy UE, po weryfikacji danych i tożsamości, wywóz towaru na imiennym dokumencie Tax Free musi zostać potwierdzony przez urząd celny za pomocą stempla z numeratorem.
 • Dostarczenie podstemplowanego dokumentu, wraz z wpisaną przez celnika datą i miejscem wywozu oraz paragonem fiskalnym, uprawnia do otrzymania zwrotu wartości podatku VAT. Zwrot może zostać wypłacony wyłącznie w walucie PLN i w formie gotówkowej, niepóźnej niż przed upływem dziesięciu miesięcy następujących po miesiącu, w którym dokonano zakupu.

———————————————————————————————————————–

Terms of refund of VAT to buyers from outside the European Community (Tax Free)

In accordance with the VAT regulations on goods and services and the Excise Tax Act, non-resident of the European Union has the right to a refund of VAT (tax paid on purchases made in our store). The recovery of this tax is possible after meeting certain requirements.

 • Buyer must provide to the seller basic personal information such as name, address and the number and series of passport or other identity document. On the basis of this information we can issue the document: „VAT Refund for travelers/”Tax free for tourists”, together with the cash receipt confirming taxed purchase. The date on the cash receipt and tax-free document must be the same. The total value of goods and services purchased together with the amount of tax must be at least 200,00 PLN.
 • The buyer is obligated to retain the document along with the receipt and export the goads outside the UE intact, in hand luggage, no later than three months following the month in which the purchase occurred.
 • When crossing European Union border, after verification of data and identities, and export of goods on personalized document „Tax Free” which must be endorsed by the customs office with a stamp containing „Numerator”, you may seek a refund of VAT.
 • Providing stamped document, together with the customs officers and entry of the date and place of export and fiscal receipt entitles you to a refund of VAT. Reimbursement may be made only in PLN and in the form of cash, no later then within 10 months following the month in which the purchase was made.

———————————————————————————————————————–

ПРАВИЛА  ВОЗВРАТА  НАЛОГА    НДС   покупателям из стран не членов Европейского  Союза (Tax  Free)

В соответствии с условиями закона о  Налоге с товаров и услуг и закона об Акцизном Налоге, лица не имеющие постоянного места жительства на территории Европейского Союза, – имеют право на возврат им налога НДС, за товары и услуги закупленные ими в нашем магазине.  Возврат этот возможен при соблюдении следующих условий :

 • Покупатель обязан предъявить Продавцу основные данные о себе ( имя, фамилия, адрес ), а также номер и серию  паспорта, или другого документа, удостоверяющего личность Покупателя. На этом основании составляется документ : « Возврат НДС для туристов « ( „ Tax Free for tourists „ ), а также товарный чек, выставленный фискальной кассой, подтверждающий покупку  обложенную налогом. Даты на товарном чеке и на документе  „Tax Free”  –  должны быть идентичными. Общая сумма приобретенных покупателем товаров и услуг, включая сумму налога, должна быть не меньше, чем 200,00 польских злотых.
 • Покупатель обязан сохранить документ с чеком и вывезти товар за границу территории Евро-Союза ( в неповреждённой упаковке ), в подручном багаже, не позднее истечения трёх месяцев, – следующих после месяца, в котором была совершена покупка.
 • Затем, при пересечении границы Евро-Союза, после проверки данных и личности Покупателя, факт вывоза товара должен быть подтверждён таможней, при помощи штампа с нумератором, – на именном документе  „Tax Free”.
 • Предъявление Покупателем так оштампованного документа, с вписанной таможенником датой и местом вывоза и фискального (товарного) чека, –  даёт ему право получить возврат налога НДС. Возврат может быть выплачен только в польской валюте и только наличными, но не позднее окончания десяти месяцев, следующих после месяца, в котором была совершена покупка.